Search Result of "ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์, Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนิสิตวิชาชีพครูด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

หัวเรื่อง:การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนิสิตวิชาชีพครูด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Img

Researcher

ดร. ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป, การช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ, การทำงานเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม, การให้การปรึกษาและเด็กเยาวชน และครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา , จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาการปรึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ , วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัย , การพัฒนาหลักสูตร, การประเมินการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา, บุคลิกภาพ, แรงจูงใจ, กระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการศึกษา, การให้คำปรึกษาแนะแนว

Resume