Search Result of "ชุดการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน"

About 2 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาหลักสูตรและการสอน

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน

Resume