Search Result of "ชุดการสอน"

About 48 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง SMART FARM ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาหลักสูตรและการสอน

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การใช้ชุดการสอนพัฒนาการอ่านและคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอัจฉราภรณ์ สุขุมะ(ด่านดำรงรักษ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการสอนโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgวาสนา พรมสุรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยในการวิเคราะห์ทางการศึกษาของครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรมในระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 7

ผู้เขียน:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of this study was to evaluate the efficiency of the competency-based instructional module for developing educational analysis competence of the agricultural teachers at secondary school level in the educational region seven. The Competency-Based Instructional Modules composed of two parts The first clarified Bloom et al meaning of educational analysis, while the second part demonstrated the analysis of “Plant Propagation” and “Decision Making on Vegetable Plantation”. The subjects were 15 Agricultural teachers and 169-252 students at secondary school level in the educational region seven. The reliability of the knowledge of analysis-achievement-test were 0.89 0.80 and 0.84. The t-test was used to determine the efficiency of the modules

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 013, Issue 2, Jul 92 - Dec 92, Page 165 - 174 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ด้านการ ท่องเที่ยวเรื่องการนำชมนาฎศิลป์ไทยสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

ผู้เขียน:Imgทรัตน์พร บัณทิต

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิทย์ กังวานนาวิน

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgอุดมลักษณ์ คงคาเนรมิตร

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน" ในการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgยงยุทธ หวังวิวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายแสงธรรม คมกฤส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสมรรถฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSaroj Pangyoung

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this research was to construct and evaluate the efficiency of competency-based instructional modules by comparing the critical thinking competency of the teachers between pre and post learning with the instructional modules. The sample group consisted of 14 mathematics graduate students studying at the first year of the Graduate School, Kasetsart University during the 1987 academic year. This sample was derived by the purposive sampling. The teaching times were 4 periods of 50 minutes each. The collected data were analyzed by the means and match-paired t-test. The finding indicated that the competency-based instructional modules had the significant efficiency.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 009, Issue 2, Jul 88 - Dec 88, Page 175 - 184 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้น จากชุดการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2527 สาย เกษตรกรรม

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ สนธิไทย

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้ชุดการสอนวิชาการใช้แป้นพิมพ์ระดับประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ แซ่เจ็ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการใช้ชุดคำสอน 3ES โดยคอเต็บต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุชายที่มาละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกลางเขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgภัทรชนิดร์ หวังผล

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องศาสนพิธี

ผู้เขียน:Imgอธิวดี สืบญาติ

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำสรรพนามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวิภาดา ตระกูลโต

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123