Search Result of "ชื่อปืนใหญ่ไทย"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุพัตรา อินทนะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาตะวันออก , ภาษาสันสกฤต

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, อรรถศาสตร์ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

Resume