Search Result of "ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Hypertrophic Cardiomyopathy Affected Fertility in Maine Coon Cat

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ภาวะรกค้างในแม่แมว (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Preliminary study of fetal head diameter measured by radiography compared to ultrasonography in dog and cat

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Multiple Vulvar-Vestibular Abscesses in Dog with Uterine and Ovarian Remnant Syndromes: A case report

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Reproduction, Animal genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproduction in Dogs and Cats

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุดธิษา เหล่าเปี่ยม

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:PCR technique

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กาวิล นันท์กลาง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาง อมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Disease, โรคหัวใจ , ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง , ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง , small animal cardiology/respiratory hematology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

Resume