Search Result of "ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ"

About 383 results
Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ. (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน); GISTDA

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Brand Personality and Implementation

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influences of Corporate Brand Personality on Buying Decision Process of Residential Condominium in Bangkok

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.

ผู้แต่ง:ImgMrs.Chuenchit Changchenkit, Associate Professor,

วารสาร:

Img
12345678910...