Search Result of "ชีวสารสนเทศ"

About 138 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิติมนต์ เขียนดวงจันทร์, Imgนางสาว ดวงมณี เชื้อเขียว, Imgนางสาว วิภาดา พิพัฒน์พงษ์เลิศ, Imgนาย กิติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์, Imgนาย วีรวุฒิ คงบุญเกียรติ, Imgนาย สำลี มั่นเขตต์กรน์, Imgผศ. วสันต์ จันทราทิตย์, Imgศ. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:KU Jurnal

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ#1

Img

ที่มา:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ#1

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

1234567