Search Result of "ชีวสังเคราะห์"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 พันธุศาสตร์..แก้วิกฤติพลังงานชาติ

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนในวิถีชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกลัวยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย

Img

Researcher

ดร. ปกรณ์ วรรธนะอมร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Product Chemistry, Protein Chemistry, Biological NMR

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแสดงออกและลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายซอนยาเอียสกุลพันธุ์กลาย

ผู้เขียน:Imgณัฐพันธ์ เกรียงพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgยินดี ชาญวิวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12