Search Result of "ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล

ที่ทำงาน:พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

Resume