Search Result of "ชีววิทยา"

About 5058 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ (Guava fruitfly);Bactrocera correcta (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Praparat Hormchan, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

หัวเรื่อง:งานวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรางค์ นฤนาท, Imgดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดแยกเชื้อรา endophyte จากพืชสมุนไพรใน อ.แม่สอด จ.ตาก และ ศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในพื้นที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:เอนไซม์ในกลุ่มลิกนิโนไลติกของเห็ดราสายพันธุ์ RNF031 และความสามารถในการกำจัดสีย้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลนและความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:เอนไซม์ L-asparaginase และความสามารถในการยับยั้ง Candida albicans ของแอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยไคลมาโตเทอราปี ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยไคลมาโตเทอราปี ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษของภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียทีสามารถสร้างผลึกแคลไซต์จากปูนซีเมนต์ที่จำหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียในอุณหภูมิต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มโดยวิธีต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฟอกจางสีย้อมผ้ากลุ่มอะโซจากน้ำทิ้งโรงย้อมผ้าโดยแบคทีเรียที่ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การกลายพันธุ์ของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sp. เพื่อการผลิตน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและการศึกษาสภาวะในการผลิตไขมันสควอลีนของสาหร่าย Aurantiochytrium sp. ที่คัดแยกจากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยและพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสาหร่ายขนาดเล็กในป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...