Search Result of "ชีววิทยา"

About 4948 results
Img
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยไคลมาโตเทอราปี ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในผักสดโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งจากชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และของภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหมโดยวิธี Full Factorial Design

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยไคลมาโตเทอราปี ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดแยกเชื้อรา endophyte จากพืชสมุนไพรใน อ.แม่สอด จ.ตาก และ ศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในพื้นที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากวัสดุเพาะเห็ดฟางต่อการเจริญของเชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดแยกและจัดจำแนกราที่เจริญหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม : อาคารพิลาศบุษบากรและอาคารอรชรบุษบัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์เพื่อยับยั้ง Trichoderma sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonarius)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:เอนไซม์ในกลุ่มลิกนิโนไลติกของเห็ดราสายพันธุ์ RNF031 และความสามารถในการกำจัดสีย้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นความสามารถของเห็ดและราเส้นสายในการย่อยระดาษสา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การทดลองเบื้องต้นในการตรึงเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rubrivivax gelatinosus SB24

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียด้วยวิธีการต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มโดยวิธีเก็บในดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์

12345678910...