Search Result of "ชีวภูมิศาสตร์"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ ชีวภูมิศาสตร์ของปลาวงศ์ปลาช่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ ชีวภูมิศาสตร์ของปลาวงศ์ปลาจีด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ ชีวภูมิศาสตร์ของปลาวงศ์ปลากะทุงเหว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ และ ชีวภูมิศาสตร์ของปลานำ้จืดในอนุทวีปอินเดีย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:แหล่งที่มาทางชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลมะเกลือ (Diospyros; Ebenaceae) ของนิวคาลิโดเนีย: หลักฐานจากข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ซิสเต็มมาติกส์ และชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae sensu lato): หลักฐานจากการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมจำนวน 8 บริเวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ซิสเต็มมาติกส์และชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae sensu lato) : หลักฐานจากการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมจำนวน 8 บริเวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ซิสเต็มมาติกส์ และชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae sensu lato): หลักฐานจากการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมจำนวน 8 บริเวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ซิสเต็มมาติกส์ และชีวภูมิศาสตร์ของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae sensu lato): หลักฐานจากการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการโดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ในคลอโรพลาสต์จีโนมจำนวน 8 บริเวณ

Img

Researcher

นาย ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, ค่าโลหิตวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเอเชียเขตร้อน

Resume

12