Search Result of "ชีพลักษณ์"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา ภายวิภาค และชีพลักษณ์ของหญ้าทะเลวงศ์ Hydrocharitaceae บางชนิด

ผู้เขียน:Imgปัทมา ทองกอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Naresuan University Science Journal

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:ชีพลักษณ์ใบและปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนเนื้อไม้รายเดือนของไม้สัก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อการเติบโตและชีพลักษณ์ของป่าชายเลนบริเวณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgอรทัย จิตไธสง

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, Imgชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, Imgดวงใจ ศุขเฉลิม, Imgสหณัฐ เพชรศรี, Imgสุชัย หรดี, Imgอำพน วนพานิช

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีพลักษณ์ กายวิภาค และความสามารถของใบในการดักจับฝุ่นของไม้ยืนต้นบางชนิดในเขตเมือง

ผู้เขียน:Imgแอนนา เขียวชอุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกล้วยไม้สกุลเอื้องคำในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Img
Img

ที่มา:บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด

หัวเรื่อง:ระยะการพัฒนาของพืช และการตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) ต่อวิธีการปลูกและการดูแลรักษาเพื่อเป็นหญ้าประดับในสนามกอล์ฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีพลักษณ์ของพรรณไม้และอุปนิสัยการกินอาหารของนก ในป่าดิบแล้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgพรชัย วิสุทธาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทนา สุขปรีดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123