Search Result of "ชิ้นส่วนพืช"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุเคลือบผิวที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ และการห่อหุ้มชิ้นส่วนพืชและแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของการกลับกองปุ๋ยต่อสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยหมักจากชิ้นส่วนพืชที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบทอสโพไวรัสซีโรกรุป IV ในชิ้นส่วนพืช เมล็ดและเพลี้ยไฟ

ผู้เขียน:Imgปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนภัทร ปลื้มพวก

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil and plant analysis

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์จรัส วีรสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume