Search Result of "ชาใบหม่อน"

About 28 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลิ่นหอมของชาใบหม่อน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sumitra Boonbumrung, ImgDr.Juta Mookdasanit, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระ ทองเผือก, Imgนายศิริพงษ์ เทศนา, Imgนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นและสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดของชาใบหม่อน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เมลาโทนินในใบหม่อนและชาใบหม่อน: อิทธิพลของสายพันธุ์ อายุใบและกระบวนการผลิตชา

ผู้เขียน:Imgพิชญา โพธินุช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:กลิ่นหอมของชาใบหม่อน

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ธีระ ทองเผือก

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง

12