Search Result of "ชาวเกาหลี"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ลักษณะไวยากรรณ์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาความสับสนในการรับรู้เสียงเสียงสระ?[e] และ ?[?] ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารคณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้ กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี

Img

Researcher

ดร. ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, คำและประโยคในภาษาไทย, การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทย, ภาษาไทยในสื่อ, การวิจัยในเชิงสหวิทยาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume