Search Result of "ชาวพวนเชียงขวาง"

About 3 results
Img

ที่มา:หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง: การย้อนกลับมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่เดิม

Img
Img

Researcher

ดร. อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume