Search Result of "ชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่, ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยานิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์มลายูมุสลิม

Resume

Img

Researcher

ดร. อรนัดดา ชิณศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

Resume