Search Result of "ชาลินี เอมเปีย"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากการผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgชาลินี เอมเปีย

ประธานกรรมการ:Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์, Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection