Search Result of "ชายแดนภาคใต้"

About 51 results
Img

ที่มา:ความรู้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : กรณีวิกฤติการณ์ชายแดนภาคใต้

หัวเรื่อง:ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริมา ณสงขลา, อาจารย์

แหล่งทุน:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม

Img

ที่มา:"ทักษิณศึกษา : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

หัวเรื่อง:เอกภาพ : ท่ามกลางความแปลกแยกในภาคใต้

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความขัดแย้งเรื้อรังใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2005)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phuwadol Ssongprasert, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
123