Search Result of "ชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา"

About 2 results
Img

งานวิจัย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบพืชสกุลบุกและบุกอีรอกที่เติบโตในเรือนเพาะชำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยยา ห้วยหงษ์ทอง, Imgชานุ วงศ์สวัสดิวัฒนา, Imgดวงใจ ศุขเฉลิม, Imgสหณัฐ เพชรศรี, Imgสุชัย หรดี, Imgอำพน วนพานิช

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช, ความหลากหลายของพืช

Resume