Search Result of "ชาติพันธุ์"

About 134 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การรายงานสรุปผลการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555 ของโครงการ การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ลาวเวียง

Img

ที่มา:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ความต้องการในการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ไท-ลาวคัง: ชาติพันธุ์จินตกรรม (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saran Samantarat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, Imgดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, Imgรศ.ดร.วีระ อินพันทัง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (5)

Img
1234567