Search Result of "ชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า"

About 9 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Distribution of Pteroptyx Olivier (Coleoptera; Lampyridae) in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

FIREFLY DIVERSITY IN THAILAND: A SURVEY FROM 2012-2016

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ประชากร , พันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

Resume