Search Result of "ชาญณรงค์ รอดคำ"

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว ชญานิษฐ์ สุนทระ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์ประมง

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวราชินย์ กางโนนงิ้ว, Imgผศ. ดร. นสพ. ชาญณรงค์ รอดคำ, Imgผศ.ดร. มลฤดี สนธิ, Imgผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ, Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr. Vuong Viet Nguyen, Imgดร. ชุมพร สุวรรณยาน, Imgดร. เพทาย จรูญนารถ, Imgดร. ภคกุล สังข์สุริยะ, Imgดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, Imgดร. วิลาวัลย์ ทองดา, Imgดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgดร. แสงจันทร์ เสนาปิน, Imgดร. อนุภาพ ประชุมวัด, Imgดร. ฮา ทังห์ ด่อง, Imgนางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, Imgนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, Imgนางสาวกรสุณี แจ่มกระจ่าง, Imgนางสาวจันทนา คำภีระ, Imgนางสาวนฤมล เผ่านักรบ, Imgนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บ, Imgนางสาวสโรชา จิตรากร, Imgนางสาวสุวิมล แตงภู่

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

Researcher

ดร. ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology of Animal Immune , Aquaculture , Biology, Molecular

Resume

Img

Researcher

ดร. นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: โรคและภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำ

Resume