Search Result of "ชาญชัย ขันติศิริ"

About 104 results
Img

Researcher

นาย ชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กีฬายิมนาสติก การเป็นผู้ฝึกนักกีฬา, สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย, สมรรถภาพทางกาย

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการออกกำลังกายด้วยพลอง (2014)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (2013)

ผลงาน:คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยาน

นักวิจัย: Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์ Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาตะกร้อ สำหรับ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:Imgอนงค์ สีม่วงงาม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเกียรติศักดิ์ พลอยสีขำ

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการร่วม:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกออกกำลังกายในน้ำแบบสถานีที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgวิรัตน์ ทองแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายประเภทอดทนต่อการเปลี่ยนแปลง ของโครงสร้างและการทำงานของหัวใจ

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย กาญจนะทวีกุล

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย แตงสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบทักษะทางกลไกกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgวันชัย ทองพลับ

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวฉันทนา ลีนะเสน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาฮอกกี้เชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา

ผู้เขียน:Imgทิวา จินตกานนท์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456