Search Result of "ชา"

About 4290 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ประชุมวืชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่อง ที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ

Img

ที่มา:อบต.ยายชา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ยายชา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชาใบอ่อนข้าวไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:การประชุมิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาิติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาของ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

Img

ที่มา:การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์

Img

ที่มา:การประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:Online Test System for Japanese Particles

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื

หัวเรื่อง:โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาิติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Postharvest Tecnology)

หัวเรื่อง:Effect of temperatures on physicological, physical and biochemical changes of mango fruit (Mangifera indica cv. Namdokmai-Sitong) during storage

Img

ที่มา:ประชุมวชิ าการระดบั ชาติด้านอีเลริน์นิง 2011 (National e-Learning Conference 2011 : Open Learning - Open the World)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนออนไลน์แบบผสมผสานในระดับอุดมศึกษา

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KSSC 563

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452

12345678910...