Search Result of "ชา"

About 4407 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชาใบอ่อนข้าวไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img

ที่มา:อบต.ยายชา

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ยายชา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาิติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาของ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

Img

ที่มา:การประชุมิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายยีนผลิตไกลโคโปรตีน-120 ของเชื้อเอชไอวีในยาสูบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:ประชุมวืชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่อง ที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:แผ่นใยไม้อัดโดยไม่ใช้กาวจากชานอ้อย

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:สีธรรมชาติ ม.ก. : สีเหลือง โมแนสคู 60

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชน

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาส์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:เครื่องปรุงรสอาหารไทย

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัย "บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ในงานเกษตรแห่งชาต ปี 2549

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แหนมหมู

12345678910...