Search Result of "ชั้นดานไถพรวน"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:ลักษณะของชั้นดานไถพรวนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:สมบัติของชั้นดานไถพรวนในดินปลูกมันสำปะหลังและอ้อย จังหวัดขอนแก่น

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Response of cassava grown on a warin soil to tillage and soil amendments

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
12