Search Result of "ชัยยศ ลือศักดิ์โสภณ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนจัดทำเว็บไซต์พอร์ทอล

ผู้เขียน:Imgชัยยศ ลือศักดิ์โสภณ

ประธานกรรมการ:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection