Search Result of "ชัย นพฤทธิ์"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การออกเเบบเเละพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจชีวกลหกขา (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume