Search Result of "ชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผู้เขียน:Imgชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume