Search Result of "ชลบุรี"

About 748 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) -การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, ชลบุรี

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) -สัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างของดินทรายขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่ง

Img

ที่มา:บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img

ที่มา:The 21st World Conference on Health Promotion ณ ศูนย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:Development Of Healthy Snacks For Healthy Meeting

Img
Img

ที่มา:บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดการศัตรูพืชของไม้โตเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดการศัตรูพืชของไม้โตเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

12345678910...