Search Result of "ชมดาว สิกขะมณฑล"

About 195 results
Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัททรงอภิรัช จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท TP Public จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสมุนไพรและผัก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการยอมรับ (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งคัพเค้กสำเร็จรูปในไมโครเวฟ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัทมิตรนำชัยไรซ์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

แหล่งทุน:บริษัท ทรงอภิรัช จำกัด

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มนมข้าวสเตอริไลส์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:บริษัทเดฟเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาชงจากบัควีท (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่บุกเพื่อสุขภาพ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:บริษัท ดากรีน จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

พัฒนาสูตรแป้งเค้กสำหรับ Free Food Allergen กึ่งสำเร็จรูป (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณฉัตรรวี เอียวประเสริฐ)

Img
12345678910