Search Result of "ชนิดา ชีพเป็นสุข"

About 13 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgจุมพต ขำวีระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "สถิติ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgมงคล ศิริชัย

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อเสริมทักษะ การอ่านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน สมาคมไทย - ออสเตรเลียน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนิลุบล คงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่าน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลวิธี C(2)QU โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรรณฤนันท์ ละอองผล

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบ KWLA พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgศศิพรรณ เปรื่องศิลปรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้นิทานพื้นเมืองภาคกลางเป็นสื่อพัฒนาทักษะการ อ่านอย่างมีวิจารณญาณและความคงทนในการจำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุรพันธ์ เปรมปรีดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียนที่เรียนโดย วิธีวิทยาศาสตร์กับเรียนโดยวิธีเขียนแผนภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:ImgPean OMSAAD

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เพลงกับบทกรอง เป็นสื่อการสอน โรงเรียนวันครู 2500 จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgดุสิต หังเสวก

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้รูปแบบ 6 - c พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอังคณา จุโฬทก

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยการใช้ วิธีแบบครูเป็นศูนย์กลางกับวิธีนักเรียนเป็นศูนย์ กลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ นวลอุไร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 4,5 และ 6 โดยใช้วัฒนธรรมไทย เป็นสื่อในการสอน กรุงเทพมหานครจาก การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียน

ผู้เขียน:ImgSachiko SAKAI

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แผนภูมิวงกลมเป็นสื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถในการอ่านต่างกัน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุนิสา ณ ถลาง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมใจ บุญอุรพีภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แถบ บันทึกเสียงและแถบวีดิทัศน์เป็นสื่อการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพัชรา อภิชาตมานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)