Search Result of "ชนิดปลา"

About 24 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดปลา พรรณไม้น้ำและการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะดอนสวรรค์ ระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science, Research Fund, ScRF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา จากจังหวัดนครสวรรค์ ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgภานุพันธ์ พันธนิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชารอง:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มน้ำสงคราม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มน้ำสงคราม

Img

Researcher

นาย ประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย รัชชานนท์ ผงทอง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, การโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พื้นที่ชุ่มน้ำ , ชลธีวิทยา , นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

ผู้เขียน:Imgญาณนันท์ สุนทรกิจ

ประธานกรรมการ:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคตรวจแยกชนิดปลาในทูน่ากระป๋องด้วยวิธีเอสเอสซีพียีนในไมโทคอนเดรีย

ผู้เขียน:Imgณัฐพล เมฆแดง

ประธานกรรมการ:Imgนางประจวบ หลำอุบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

กรรมการวิชารอง:Imgนางอมรา คัมภิรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาของประชาคมปลาในนาข้าว ในจังหวัดปทุมธานี ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฐนันท์ เที่ยงธรรม

ประธานกรรมการ:Imgปรัชญา มุสิกสินธร

กรรมการวิชาเอก:ImgWichian Magtoon

กรรมการวิชารอง:Imgอภิชาติ เติมวิชากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:อิทธิพลของชนิดปลาต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของฟิล์มบริโภคได้ที่ผลิตจากโปรตีนปลาน้ำจืด

12