Search Result of "ชนิดดูรา"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis) ชนิดดูรา

Img
Img

Researcher

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช/พืชพลังงานและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume