Search Result of "ชนิกา ชื่นแสงจันทร์"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ผู้เขียน:Imgชนิกา ชื่นแสงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชิราวุฒิ เพชรเย็น

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Degradation behaviors of different blends of polylactic acidburied in soil

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

12