Search Result of "ชนาพร เฟื่องฟู"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาง ทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน, ภาษีอากร

Resume