Search Result of "ชนัญญา สติกรกุล"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgชนัญญา สติกรกุล

ประธานกรรมการ:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection