Search Result of "ชนัญญา ช่วยศรีนวล"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123