Search Result of "ชนัญญา ช่วยศรีนวล"

About 48 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
123