Search Result of "ชนกนันท์ อุตทาพงษ์"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการตัดสินใจ, Multicriteria Evaluation

Resume