Search Result of "ชญานิฐ ลือวานิช"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of SouthernTraditional Dance on Falls risk and BMI in older adult women: Thailand Active Aging Project.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume