Search Result of "ฉัตรกุล คงตระกูล"

About 4 results
Img

Researcher

นาย เอกภัทร ลักษณะคำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์มหภาค

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume