Search Result of "ฉลากคาร์บอน"

About 27 results
Img

งานวิจัย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

หัวเรื่อง:พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

Img

ที่มา:บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12