Search Result of "จ.เพชรบูรณ์"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgชลทิชา ทิชาชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้าน้ำหนาว ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

Img

ที่มา:Agriculture for Better Living and Global Economy

หัวเรื่อง:การใช้แนวทางเกษตรทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนใน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด

หัวเรื่อง:การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ พื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย วีระยุทธ แสนยากุล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เวช เต๋จ๊ะ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบ็ญจารัชด ทองยืน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย ประภาส ช่างเหล็ก

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume