Search Result of "จ.ประจวบคีรีขันธ์"

About 27 results
Img

ที่มา:เทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินแบบทันใจและการชักนำการหากินอาหารของนกในสวนยางพื้นที่ปลูกใหม่ อำเเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล อาจสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ก่รประเมินแบบทันใจและการชักนำการหากินอาหารของสัตว์วงศ์หนูในสวนยางพื้นที่เปิดใหม่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล อาจสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12