Search Result of "จ.นครราชสีมา"

About 72 results
Img

ที่มา:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา (2012)

หัวหน้าโครงการ:นาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgนาย ประสิทธิ์ วงษ์พรม, Imgนายทักษิณ อาชวาคม

แหล่งทุน:ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234