Search Result of "จ.ฉะเชิงเทรา"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:โครงการปฏิบัติการพิเศษเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาโรคขนุนระบาดในพื้นที่ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาง จ.ฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลวานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ต้นทุน และรายได้ของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทศใน จ.ฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ต้นทุน และรายได้ของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทสใน จ.ฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบกระบวนการผลิต ต้นทุน และรายได้ของการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและตลาดภายในประเทศใน จ.ฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการรับฟังวิทยุชุมชนของผู้ฟังในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของชมพู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

12