Search Result of "จ. สกลนคร"

About 113 results
Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจจำนวนประชากร และสุ่มตรวจปรสิตภายในและภายนอกของกระบือไทยในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา และเชื้อสตัฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ในผลิตภัณฑ์แหนมหมู ในเขตจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจิราวรรณ์ เมืองนาค

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฉลากโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลในไอศกรีมชาเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบระเหิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิราวรรณ์ เมืองนาค, Imgนางพัชริน อุทัยสา, Imgนางสาวนิภาพร เมษา, Imgนายโก้ ยาลัย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความหนาแน่นต้นพืชที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับฉลากโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์การค้า ภายใต้สภาพดินลูกรัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมง เบกไธสง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgนางปณิดา อัครทวีทอง, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติื จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบเส้นโค้งพาราโบลา ที่ผ่านจุด 3 จุด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต จ. สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบหนูโดยใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123456