Search Result of "จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน, Imgอาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรีระนันท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆแบบบูรณาการ

Img

Researcher

นาย ประชุม จุฑาวรรธนะ

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:โรคพืช : ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคพืช, ไส้เดือนฝอยที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรค, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช, พันธุศาสตร์ของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย วรจักร วงศ์พิลา, Imgนางสาว กัญญาวีร์ สายพันธ์, Imgนางสาว ปิยะรัตน์ จังพล, Imgนาย ปพน แก้วปานกัน, Imgนาย ภูมิ พิมพ์ประพันธ์, Imgนาย ราวุฒิ น่วมปฐม, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง, Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgนางสุรณี ทองเหลือง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, Imgดร.ชบา จำปาทอง, Imgดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา, Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ, Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสำราญ ศรีชมพร, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgจีรนันท์(ไม่ใช้แล้ว) แหยมสูงเนิน, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgกุลชนา เกศสุวรรณ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:บริษัท ยูเทค โพรดิวส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

Resume

12