Search Result of "จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน, Imgอาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรีระนันท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรีย์วัตถุชนิดต่างๆแบบบูรณาการ

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูเทค โพรดิวส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ประชุม จุฑาวรรธนะ

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:โรคพืช : ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ปรับปรุงพันธุ์พืชต้านทานโรค, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการอารักขาพืช, พันธุศาสตร์ของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรคพืช, ไส้เดือนฝอยที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Natural Products for Plant Protection), สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเพื่อการควบคุมโรคพืช (biofungicide), อนุกรมวิธานและการจำแนกชนิดเชื้อรา (Taxonomy of Microfungi), สารทุติยภูมิจากเชื้อรา (Secondary Metabolites of fungi)

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume

12