Search Result of "จุลกายวิภาคศาสตร์"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อเคมีโดยการใช้ lectin ในผิวหนังของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อเคมีโดยการใช้ lectin ในผิวหนังของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

Img
Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของไตลิ่นชวาในภาวะปกติและภาวะขาดน้ำ

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550 (2007)

นักวิจัย:Imgดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการเรียนจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะระบบรับความรู้สึกพิเศษโดยการใช้หุ่นจำลองยางพารา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการเรียนจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะระบบรับความรู้สึกพิเศษโดยการใช้หุ่นจำลองยางพารา

123