Search Result of "จุดต่อวัสดุ 2 ชนิดแบบ 3มิติ"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์การแตกร้าว, วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์, การวิเคราะห์ความเค้น

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อในวัสดุต่างชนิดภายใต้ภาระอุณหภูมิและแรงดึงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ